Avukatlara iyi haber! Sigorta Tahkim davası sonuçlandı

Avukatlara iyi haber! Sigorta Tahkim davası sonuçlandı

AFİFE KAYA/ÖZEL HABER

İstanbul Barosunca, Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğe istinaden hazırlanan “Sigorta Tahkim Komisyonu Nezdinde Bilirkişilik Yapacaklara İlişkin Usul ve Esaslar”ın iptaline ilişkin Danıştay’da açılan dava sonuçlandı.

Danıştay 10. Dairesi’nin 13.10.2021 tarihli kararı ile işlem iptal edilmişti. SEDDK’nın (Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu) konu hakkındaki temyiz talebi üzerine Danıştay kararı onandı.

Sigorta Tahkimde Bilirkişilik Yapacaklara İlişkin Usul ve Esasların 4. maddesinin 3. fıkrası olan: “Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir uzmanlığa sahip olduğunu ve birinci fıkradaki şartları taşıdığını belgelendirmediği takdirde, bilirkişilik listesine kaydedilemez.” hükmü ile 5. maddesinin 1. fıkrası olan: “Aşağıdaki konularda bilirkişi atanacak kişilerin;

-Sürekli sakatlık/destekten yoksun kalma tazminatları: Aktüer veya yardımcı aktüer ile üniversitelerin ilgili bölümlerinde aktüerya konusunda görev yapan öğretim elemanı,

-Değer kaybı: Kara araçları branşında ruhsat sahibi sigorta eksperi,

-Yangın ve doğal afetler ile mühendislik sigortaları: İlgili branşta ruhsat sahibi sigorta eksperi, meslek odasına kayıtlı mühendis veya üniversitelerin ilgili bölümlerinde görev yapan öğretim üyeleri,

-Sağlık/hastalık: Devlete ait kurumlarda veya üniversite hastanelerinde görev yapan doktor,

-Devlet destekli tarım sigortaları: İlgili alanda ruhsat sahibi Tarım Sigortaları Havuzu eksperi, olması gerekir.” düzenlemelerin iptalinin istenildiği davada Danıştay kararı ile işlem iptal edilmişti.

Danıştay’ın söz konusu iptal kararı ile birlikte avukatlar, Sigorta Tahkimde Bilirkişilik yapabilecekler.