Enflasyonun üzerinde kâr payı dağıtacak

Enflasyonun üzerinde kâr payı dağıtacak

Tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu OYAK’ın, 63’üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı Ankara’da gerçekleştirdi. 460 bin üyeye hizmet sunan OYAK, 2022 yılında yüzde 90,1’lik kâr payı oranı ile üyelerinin birikimlerini reel bazda korurken, son 20 yılın en yüksek kâr payı oranına imza attı.

Türkiye’nin en büyük tamamlayıcı mes­leki emeklilik fonu OYAK’ın 63’üncü olağan genel kurul toplantısı, Ankara’daki yeni genel müdürlük binasında gerçekleştirildi. Genel kurul­da 2022 yılı kâr payı oranı enf­lasyonun üzerinde, yani yüzde 90,1 olarak açıklandı. Salgının hemen ardından başlayan Rus­ya-Ukrayna gerilimi etkilerinin yaşandığı dünyada enflasyonist baskının ve resesyon bek­lentilerinin arttığı bir dö­nemde, OYAK’ın üyeleri için sağladığı enflasyo­nun üzerindeki kar payı oranı, altının, döviz kur­larının ve yatırım fonla­rının yıllık artış oranının üzerinde gerçekleşti.

Konsolite hasılat yüzde 138 yükseldi

Yüksek adaptasyon yetene­ği ile üyelerinin birikimlerini verimlilik, sürdürülebilirlik ve sorumlu yatırım ilkelerine gö­re yöneten OYAK, son 20 yılın en yüksek kar payı oranını sağ­layarak tarihi bir başarı sergi­ledi. 2022 yılı faaliyet raporuna göre OYAK’ın toplam varlıkları bir önceki yıla göre yüzde 62 ar­tışla 480 milyar TL’ye, konsolide net varlığı da yüzde 84 artışla 195 milyar TL’ye ulaştı. 2022 faali­yet döneminde konsolide hasılat ise yüzde 138 artarak 331 milyar TL’ye yükseldi.

OYAK Grubu şirketleri, 4,9 milyar dolarlık ihracat ile Türki­ye’nin 2022 yılı ihracatının yüz­de 1,92’sini gerçekleştirdi.

OYAK Genel Mü­dürü Süleyman Savaş Erdem, 460 bin üyeye sundukla­rı hizmetleri geliştirmek ve güç­lendirmek için aralıksız çalıştık­larını belirtti. OYAK’ın son 7 yıl­da ülke ve portföy çeşitliliğinde fırsat yaratan büyüme politika­larını başarıyla hayata geçirdi­ğini aktaran Erdem, Türkiye’de örnek bir tamamlayıcı mesle­ki emeklilik fonu modeliyle ku­ruldukları günden bu yana üye­lerinin refahını hedeflediklerini vurguladı.

“7 yılda öz kaynaklarımızı yüzde 768 artırdık”

Erdem, yaptıkları yatırımlarla ülkenin rekabet gücünü ulusla­rarası ölçekte artırdıklarını, kü­resel bir şirket olarak etki alan­larını günden güne genişlettikle­rini belirterek, şunları kaydetti:

“Belirlediğimiz ve önceliklen­dirdiğimiz stratejik sektörlere girerek coğrafi dağılımımızı ge­nişletirken, doğru ve dengeli ya­tırımlarla son 7 yıl içinde öz kay­naklarımızı yüzde 768 artırdık. Tarım ve gıda güvenliğinin mil­li güvenlik meselesi haline gel­diği, enerji arz güvenliğinin eko­nomilerin kaderini belirlediği bir dönemde bu stratejik öneme sa­hip sektörlerde istikrarlı şekilde büyüyoruz. Son yıllarda yaşanan ve tüm dünyayı etkisi altına alan zorlu ekonomik koşullara rağ­men 2022 yılında yüzde 90,1 kar payı ile üyelerimizin birikimleri­ne sürdürülebilir getiri sağlama misyonumuzu bir kez daha başa­rıyla yerine getirdik.”

“Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılına hazırız”

Savaş Erdem, OYAK’ın başa­rısında ve sağladığı yüksek kar payı oranında sürdürülebilir büyüme stratejisinin etkili ol­duğuna işaret ederek, “OYAK bugün Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde, 6 farklı kıtada, Ja­ponya’dan ABD’ye tüm zaman dilimlerinde oluşturduğu çevik organizasyonla faaliyet göster­diği sektörlerde aralıksız üre­tim gerçekleştiriyor. OYAK’ın son 7 yılda sergilediği dönüşüm ve yeniden yapılanma, sürdü­rülebilir büyüme getirdi. Cum­huriyetimizin 100’üncü yılın­da elde edeceğimiz kazanım­lar, OYAK’ı geleceğe hazırlama yolculuğunun da adımları ola­cak. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da yeni bakış açıla­rıyla fırsatları değerlendirerek OYAK tarihine iz bırakacak ba­şarılara imza atacağız” ifadele­rini kullandı.

OYAK’ın bugün 38 bini aş­kın nitelikli insan kaynağı ile 24 ülkede küresel bir oyuncu ola­rak faaliyetlerini sürdürdüğü­nü aktaran Erdem, istikrarlı şe­kilde büyürken en önemli ser­mayeleri olan insan kaynağının gelişimi için çalışmaya devam ettiklerini, bugüne kadar çalı­şanlarına kişisel ve kariyer geli­şimleri için verdikleri eğitimle­rin kişi başına 140 saati buldu­ğunu bildirdi.

“Emekli Maaşı Sistemi’ne katılım zirvede

OYAK Genel Müdürü Savaş Erdem, faaliyet gösterdiği sektörlerde maksimum karlılık hedefi ile çalışan OYAK’ın bugüne kadar faaliyetlerini her zaman “Aktüeryal Denge”, “Bireysel Eşitlik” ve “Kaynakların Adil Dağılımı” prensiplerini gözeterek yürüttüğünü belirtti. OYAK olarak şirket portföylerini geliştirerek verimliliklerini artırırken, son 7 yılda üyelerinin birikimlerini en doğru şekilde yöneterek refahlarını artırdıklarını vurgulayan Erdem, “2022 yılında Emekli Maaşı Sistemi’ne (EMS) katılım oranı yüzde 86, yasal üyelerimizin sisteme katılım oranı ise yüzde 90 oldu. Bu, EMS kurulduğundan beri en yüksek katılım seviyesidir. Bu durum üyelerimizin, kurumumuza duyduğu güvenin bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.