Sigortacılıkta yeni atamalar geliyor

Sigortacılıkta yeni atamalar geliyor

Sigortacılık Kanunu kapsamında oluşturulan güvence hesabını yöneten 5 kişilik Hesap Yönetim Komitesi ile Sigorta Bilgi Merkezi Koordinasyon Komitesi’nde görev yapan bazı isimlerle yollar ayrılacak. Yeni yayımlanan Yönetmelik kapsamında, Yönetim Komitesi üyelerinden bu Yönetmelik ile getirilen şartlara sahip olanların üyeliklerinin devam edeceği, söz konusu şartlara sahip olmayan üyelerin yerine bu maddenin yayımından itibaren bir ay içerisinde görevlendirme yapılacağı ve görevlendirme yapılana kadar mevcut üyelerin görevlerine devam edeceği belirtildi.
Hazine Müsteşarlığı’nın Güvence Hesabı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikleri Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Güvence hesabı Yönetmeliği ile Sigortacılık Kanunu kapsamında oluşturulan güvence hesabının kuruluşuna, işleyişine, tanıtımına, idari masraflarına, fon varlıklarının nemalandırılmasına, hesaptan yapılacak ödemelere, gerek ilgililere gerekse Türkiye Motorlu Taşıt Bürosuna yapılacak rücûlara, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, Sigortacılık Eğitim Merkezi ve Komisyona yapılacak katkı payları ile hesap kapsamındaki zorunlu sigortaların denetimi ve takibinden kaynaklanan giderler ile diğer harcamalara ilişkin esasların düzenlenmesi amaçlanıyor.
HESAP YÖNETİM KOMİTESİ 5 ÜYEDEN OLUŞACAK
Bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirmek üzere Birlik bünyesinde kurulan hesabı yöneten hesap yönetim komitesi 5 üyeden oluşacak. Buna göre Yönetim Komitesi, hayat dışı sigorta gruplarında faaliyet gösteren şirketlerin genel müdür niteliğini haiz personeli arasından Birlik Hayat Dışı Yönetim Komitesince seçilecek iki üye, Birlik Yönetim Kurulunca seçilecek genel müdür niteliğine sahip bir üye, zorunlu sigortalarda faaliyet ruhsatı bulunan Birlik Yönetim Kurulu ve Hayat Dışı Yönetim Komitesi üyesi olmayan hayat dışı sigorta gruplarında faaliyet gösteren şirketlerce bildirilecek genel müdür niteliğini haiz adaylar arasından Müsteşarlıkça belirlenecek bir üye ve müsteşarlık temsilcisinden oluşacak. Birlik temsilcilerinden biri Komite tarafından Komite Başkanı seçilecek. Yönetim Komitesi üyelerinin görevlerinden ayrılmaları halinde, Yönetim Komitesi üyelikleri, ayrılış tarihi itibarıyla sona erecek. Yönetim Komitesi, hesap merkezinde, yılda dört defadan az olmamak üzere gerekli görülen hallerde, üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıyla toplanacak ve karar alacak.
HESAP MÜDÜRÜ 3 YIL SÜREYLE GÖREV YAPACAK
Hesap müdürü, Müsteşarlığın uygun görüşü üzerine Yönetim Komitesince atanacak ve üç sene süreyle görev yapacak.
Yönetmelikle hesabın gelirlerinin açıklandığı kısımdan yeşil karta ilişkin paylar kaldırılırken, gelirler kısmına “Ancak, katılma payı Müsteşarlık tarafından her yıl için ilgili sigorta branşları ve sigorta konusu rizikolar temelinde tespit edilecek maktu tutardan az olamaz” maddesi eklendi.
Hesabın giderleri kısmına ise, Müsteşarlığın gerekli görmesi halinde, bir önceki yılsonu itibariyle biriken fon tutarının toplam yüzde 1’ini aşmamak kaydı ile Müsteşarlığın belirleyeceği oranda Bilgi Merkezi, Sigortacılık Eğitim Merkezi ve Komisyona yapılacak katkı ile zorunlu sigortaların denetiminden kaynaklanan giderler eklendi.
Yönetmeliğe eklenen ek maddeler ile idaresi Hesaba bırakılan sigorta şirketlerine ait sigorta portföyünün Hesap tarafından yönetileceği ve hesaptan faydalanacak kişiler ile hesap arasında meydana gelecek sigorta hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar için Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurulabileceği belirtildi.
BİR AY İÇİNDE GÖREVLENDİRME YAPILACAK
Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile ise, Yönetim Komitesi üyelerinden bu Yönetmelik ile getirilen şartlara sahip olanların üyeliklerinin devam edeceği, söz konusu şartlara sahip olmayan üyelerin yerine bu maddenin yayımından itibaren bir ay içerisinde görevlendirme yapılacağı, görevlendirme yapılana kadar mevcut üyelerin görevlerine devam edeceği belirtildi.
SİGORTA BİLGİ VE GÖZETİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
Öte yandan Resmi Gazete’de yayımlanan diğer bir yönetmelik olan Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ise, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği nezdinde tüzel kişiliği haiz olarak kurulan Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin kuruluşu, faaliyetleri, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinde toplanan bilgilerin kapsam, biçim ve içeriğine ve bunların paylaşılmasına, paylaşılacak bilgilerin kapsam ve içeriğine, ücretlendirilmesine ve üyelerce ödenecek katılım paylarının belirlenmesi, yükümlülüklere uymayan üyeler hakkında yapılacak işlemler ile sigorta, reasürans ve sigortacılık faaliyetinde bulunan emeklilik şirketlerinin yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanıyor.
Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile yine 5 üyeden oluşan Sigorta Bilgi Merkezi Koordinasyon Komitesi üyelerinden bu Yönetmelik ile getirilen şartlara sahip olanların üyeliklerinin devam edeceği, söz konusu şartlara sahip olmayan üyelerin yerine bu maddenin yayımından itibaren bir ay içerisinde görevlendirme yapılacağı ve görevlendirme yapılana kadar mevcut üyelerin görevlerine devam edeceği belirtildi.